Cybercrime DetectiveCybercrime Detective

No computer criminal is safe with you around! As a cybercrime detective, you search – along with a network of tracking algorithms – for suspicious patterns that indicate crime in the digital domain. Sometimes these are unscrupulous criminals, sometimes innocent civilians with a virus-infected computer. You are able to process large amounts of data, you can easily track the situation and interrogate the suspect when needed.

Geen computercrimineel is veilig met jou in de buurt! Als cybercrime detective ga je samen met een netwerk van opsporings algoritmes op zoek naar verdachte patronen die wijzen op misdaad in het digitale domein. Soms zijn dit gewetenloze criminelen, soms onschuldige burgers met een door een virus besmette computer. Door het kunnen verwerken van enorme hoeveelheden data spoor jij ze gemakkelijk op en ondervraag je ze.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Air Traffic SecurityLucht­verkeer­beveiliger

As air traffic security you make sure that birds stay away from the airport using your eagle drone. With an accessory console, you fly the quadcopter from the sideline to scare birds and push them away from the engine of the planes. Thanks to your work, both the birds and the passengers will always be able to take off and land safely.

Als luchtverkeerbeveiliger zorg jij ervoor dat vogels uit de buurt van het vliegveld blijven met behulp van je roofvogeldrone. Deze bestuur je vanaf de zijlijn met een toebehorende console. Dit om te voorkomen dat vogels in de motoren van vliegtuigen vliegen, met alle gevaren van dien. Dankzij jouw werk zullen zowel de vogels als de vliegtuigpassagiers veilig landen en opstijgen.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Organ DesignerOrgaan Ontwerper

Now that organ printing is getting closer to our reality, we can start designing organs as well. As an organ designer, you develop genetic algorithms from which organs are grown to perfectly fit the recipient’s body, but also to meet the personal wishes of the patient. From a liver replacement or a new heart valve, to an extra sense to communicate with a dolphin. You imagine it, you design it. Nothing is too challenging for you.

Nu het printen van organen steeds dichterbij komt, kunnen we ze evengoed zelf ontwerpen. Dit snap jij als orgaan ontwerper maar al te goed. Je ontwerpt genetische algoritmes waaruit donor organen groeien die perfect passen bij het lichaam, maar ook bij de wensen van de ontvanger. Van een vervangende lever of hartklep tot een extra zintuig om te kunnen communiceren met een dolfijn. Je bedenkt het, je maakt het. Niet is te gek voor jou.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Virtual Fashion DesignerVirtuele Mode­ontwerper

As a virtual fashion designer you create garments that can only be worn digitally. This may sound like a stretch, but really, it isn’t. Our living environment is becoming increasingly digital, and so is our clothing. Using hologram technology, you can make virtual prototypes with a spatial precision and experiment with new materials. This goes beyond the choice of silk or cotton. Think of a flaming dress or a floating cloud of butterflies as a veil.

Als virtuele modeontwerper maak je kleding die je alleen digitaal kunt aantrekken. Dit klinkt misschien ver weg, maar komt steeds dichterbij. Onze leefwereld wordt steeds digitaler, onze kleding ook. Met behulp van hologram technologie maak je virtuele prototypes met een ruimtelijke precisie en experimenteer je met nieuwe materialen. Dit gaat verder dan de keuze voor zijde of katoen. Denk aan een jurk van vlammen of een zwevende wolk van vlinders die je als een sluier draagt.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Artificial Womb NutritionistKunst­baarmoeder Voedings­deskundige

Nutrients are carried to the unborn baby through the umbilical cord. That is, during a traditional pregnancy. In a pregnancy outside the body, a nutritionist takes care of the administration and maintenance of nutrients in the artificial womb. Working with sensitive sensors and artificial intelligence, the nutritionist oversees the various functions to support the pregnancy and keep the unborn child healthy.

Via de navelstreng worden voedingsstoffen naar de ongeboren baby gebracht. Althans, bij een traditionele zwangerschap. Bij een zwangerschap buiten het lichaam draagt een voedingsdeskundige zorg voor het toedienen én op peil houden van voedingsstoffen in de kunstmatige baarmoeder. In samenwerking met fijngevoelige sensoren en kunstmatige intelligentie overzie jij de verschillende functies om de zwangerschap te ondersteunen en de ongeboren baby gezond te houden.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Shiva TherapistShiva Fysio­therapeut

The human touch has a unique therapeutic effect that a machine cannot replace. That’s why as a shiva therapist, you are massaging with your own hands. But for the heavy work, you have four additional robotic arms at your disposal. These will allow you to work for the entire day and will enable you to give overwhelming six-handed massages. Like an octopus, but with a human sensitivity. The best massage ever!

Menselijke aanraking heeft een unieke therapeutische werking die een machine niet kan vervangen. Als shiva fysiotherapeut masseer je dan ook ouderwets met eigen handen. Maar voor het zware werk heb je nog vier extra robot armen tot je beschikking. Zo kun je de gehele dag op topniveau masseren én overweldigende zes-handige massages geven. Als een octopus, maar met een menselijke gevoeligheid. De beste massage ooit.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Deep Learning TrainerDeep Learning Trainer

Artificial intelligence is used almost everywhere in making important decisions. From tracking down criminals, to discovering diseases and tracing fraud. Yet still many mistakes are made. As a deep learning trainer you therefore work with intelligent systems in fine tuning their behavior. In a playful way you stimulate these systems to approach ideas neutrally, and teach them the art of associating and combining various streams of information.

Kunstmatige intelligentie wordt bijna overal toegepast bij het nemen van belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld om criminelen op het spoor te komen, ziektes te ontdekken of om fraude te achterhalen. Toch worden er nog veel fouten gemaakt. Als deep learning trainer werk je daarom de hele dag met intelligente systemen. Op speelse wijze prikkel je kunstmatige intelligentie om ideeën neutraal te beoordelen, en leer je ze de kunst van het associëren en combineren van diverse informatie.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Farm DirectorBoerderij Regisseur

Games are often played to escape a boring daily reality, but they can also teach us to take control over the land as farmers do. As a farm director you work in a gamified environment where you plant and harvest your crops with the help of a console. And with that, you also control your drone and tractor. Gone are the days of failed harvests and wasted raw materials. Welcome to Farmville 2.0!

Games worden doorgaans gespeeld om te ontsnappen aan onze saaie dagelijkse realiteit, maar ze leren ons ook de regie te nemen over het land, zoals het een boer betaamt. Als boerderij regisseur werk je in een gegamificeerde werkomgeving waar je met een controller je gewassen plant en oogst. Daarnaast stuur je hier je drone en traktor mee aan. Voorbij zijn de dagen van mislukte oogsten en verspilde grondstoffen. Welkom bij Farmville 2.0.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Focused Assembly WorkerFocussed Fabrieks­medewerker

As a focused assembly worker, you are a real go-getter thanks to your smart tools. Wearing smart factory goggles and using a transparent LED screen, these give you direct instructions to your work at the right time. Check multiple production lines at once and keep a tight overview of your working schedule; nothing is too challenging for this type of assembly work. The factory workers of tomorrow are smarter, more flexible and need no one to tell them what to do.

Als focussed fabrieksmedewerker ben je een echte aanpakker dankzij slimme gereedschappen. Zo draag je een smart factory bril en maak je gebruik van een transparant LED scherm. Op deze manier heb je directe toegang tot instructies om je werkzaamheden uit te voeren op het juiste moment. Controleer meerdere productielijnen tegelijk en houd een strak overzicht van je werkschema; niets is té uitdagend voor dit type assemblage werk. De fabrieksmedewerker van morgen is slimmer, flexibeler, en zelfstandiger.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Supersmart HandymanSuper­slimme Klusser

Don’t worry, a handyman doesn’t have to be a bookworm. You rather work with your hands than sitting in the library. And yet, you often need to read the manuals of the broken devices you have to fix and this is the least favorite part of your work. Not anymore! With the semi-transparent augmented reality screen on your helmet, the repair plan is immediately projected on the device. This way you immediately see the problem. Interactive, while working on it!

Geen zorgen, een klusser hoeft geen boekenwurm te zijn. Jij werkt liever met je handen dan in de bibliotheek. En toch moet je je regelmatig verdiepen in de gebruikshandleidingen van de kapotte apparaten bij de mensen thuis. Dit vind je altijd al het saaiste deel van je werk. Maar niet langer! Dankzij het half doorzichtige augmented reality scherm op je helm wordt bij iedere klus direct het reparatie stappenplan in een handige video op het apparaat geprojecteerd. Interactief, terwijl je er aan werkt!

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Singing Package DelivererZingende Pakketjes Bezorger

You did not make it to the Idols final, but you can sing very well and you love to make people happy. As a singing package deliverer, you deliver packages with a personal song. Serenade? Birthday song? The sender can select an additional gift service at a modest price in the web shop. You give a personal twist to each order and no delivery drone can top that!

Je hebt de Idols finale net niet gewonnen, maar kunt wel heel goed zingen en maakt de mensen graag blij. Je levert pakketjes af met een persoonlijk lied voor de ontvanger. Liefdes sonate? Verjaardagslied? De verzender kan de extra cadeau service tegen een bescheiden meerprijs aanvinken in de webshop. Als zingende pakketjes bezorger geef je een persoonlijke draai aan iedere levering. Daar kan geen bezorgdrone aan tippen.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

BiodesignerBiodesigner

As a biodesigner you do not work with robots, but instead with bacteria, fungi, algae or cells in the design process. By using living organisms as essential design elements, you develop materials and products that can adapt, nourish, grow and repair themselves. In close collaboration with scientists, you work on innovative biomaterials, and advise consumer brands and investors to work towards a sustainable future. Not against, but with nature.

Als biodesigner werk je niet samen met robots, maar met bacteriën, schimmels, algen of cellen in het ontwerpproces. Door levende organismen in te zetten als essentiële ontwerpelementen, ontwikkel je materialen en producten die zich kunnen aanpassen, voeden, groeien en herstellen. In nauwe samenwerking met wetenschappers werk je aan innovatieve biomaterialen en adviseer je consumentenmerken en investeerders om aan een duurzame toekomst te werken. Niet tegen, maar mét de natuur.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Data WaiterData Ober

As a data waiter you are working at the Tinder restaurant. Upon arrival, visitors log in with their social media account. An intelligent algorithm matches the guests based on their likes and Chef Watson cooks a perfectly fitting dinner for the new couple. Through an augmented contact lens, the data waiter has access to the customer’s information and can use this data to astonish them. For instance, you see that your guest recently returned from Indonesia and welcome them with a cold Bintang beer.

Als data ober ben je werkzaam in het Tinder restaurant. Bij aankomst loggen bezoekers in met hun sociale media account. De gasten worden door een intelligent algoritme gematched op basis van hun ‘likes’, waarna Chef Watson een perfect passend diner samenstelt. Middels een augmented lens heb jij toegang tot deze data en weet jij meer over de gasten dan zij over zichzelf. Je ziet bijvoorbeeld dat mevrouw zojuist is teruggekomen uit Indonesië en biedt een koud Bintang biertje aan.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Blind Traffic RegulatorBlinde Verkeers­regelaar

A visual impairment does not have to be confining and futile when it comes to traffic control. As a blind traffic regulator, you wear a haptic suit that translates the traffic situation into impulses on your back. Equipped with sensors scanning the environment and vibrating motors to make traffic a sensible experience, you have a set of eyes in your back.

Het hebben van een visuele beperking hoeft niet langer uitzichtloos te zijn als het gaat om het regelen van het verkeer. Als verkeersregelaar met verminderd zicht draag je een haptisch pak dat de verkeerssituatie omzet in prikkels op je rug. Uitgerust met sensoren die de omgeving scannen en trillende motortjes die informatie over het verkeer voelbaar maken, heb je als blinde verkeersregelaar ogen in je rug.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Street KnitterStraten­breier

Bricklayer, a physically heavy occupation becomes a lot more bearable with the street-knitting robot. Gone are the days when you struck your knee joints and worn out your back, making you incapacitated at aged forty. Robotization empowers bricklayers to continue their job for a longer period of time. Feed the street-knitting robot with bricks, choose the pattern you want and the robot will be on its way.

Stratenmaker, een lichamelijk zwaar beroep wordt een stuk draaglijker dankzij de straten leggende robot. Voorbij zijn de lange dagen dat je gebukt op je knieën stenen moest leggen en rond je veertigste je rug zo versleten was dat je arbeidsongeschikt was. Dankzij robotisering kunnen stratenmakers hun beroep langer blessurevrij blijven uitoefenen. Voer de stratenmaak robot met stenen, kies het patroon dat je wil leggen, en de robot gaat aan de slag.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Home Healthcare ProfessionalThuiszorg­medewerker 2.0

As a home healthcare professional, you are responsible for the support of elderly, ill or disabled people deprived of care. You used to work like a robot on a tight 15-minute schedule per client, where your main task was cleaning before you had to rush to the next patient. Not anymore! While the intelligent cleaning drone tidies the house, you have the time to talk to your patients and give them some attention.

Als thuiszorgmedewerker ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van zorgbehoevende ouderen, zieken of gehandicapten. Vroeger werkte je als een robot op een strak schema van 15 minuten per ‘zorgvrager’, waarin je voornamelijk aan het schoonmaken was voordat je naar de volgende klant moest rennen. Terwijl de intelligente schoonmaakdrone de boel schoonmaakt, heb jij weer tijd voor een praatje en aandacht voor de mensen.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Personal Data BrokerPersoonlijke Data Makelaar

Without us often realizing, our personal data is being sold, traded, and shared in ways that only an expert can understand. As a personal data broker, you protect your clients from the unbridled data hunger of companies. You help your clients get the best deal when having to deal with their own digital data. Do they want to keep control and pay for their products? Or do they prefer free services in exchange for their data?

Zonder dat we het vaak door hebben, worden onze persoonlijke data dagelijks verhandeld. Als persoonlijke data makelaar ben jij een expert in de digitale handel in persoonsgegevens, en behoedt je jouw cliënten voor de ongebreidelde datahonger van bedrijven. Je helpt jouw cliënten de beste deal te krijgen bij de verkoop van hun eigen data. Willen ze de controle behouden en betalen ze voor producten? Of gaan ze voor gratis en verkopen ze de data?

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Robot CoachRobot Coach

Craftsmanship is generally very appreciated, but it takes a lot of time to master a craft. Therefore, as a robot coach you train – you guessed it, a robot – to transfer your knowledge to future professionals. Collaborating this way, humans and robots work optimally together, from student to coach and vice versa. And don’t be afraid that the human hand will become dispensable, as no robot does it like a human, and that’s what the craft is about in the first place.

Vakmanschap staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers, maar om een vak te meesteren, kost dit veel tijd. Daarom train je als robot coach – je raadde het al, een robot – om op deze manier jouw kennis over te dragen aan toekomstige vakmensen. Mensen en robots werken zo optimaal samen met en bij elkaar; van leerling tot coach en andersom. En wees niet bang dat de mens overbodig zal worden, het zijn de kleine imperfecties van het handwerk die het object zijn uniekheid geeft.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Digital Detox DietitianDigital Detox Diëtist

Offline is the new luxury, so we heard. New technologies have radically changed our daily life and compromised the balance between our working and private lives. As a digital detox dietitian, you know exactly how much digital technology your client needs and you give professional advice with a personal approach. Together you seek for an appropriate treatment that suits the needs of the patients, without losing themselves in it.

Offline is de nieuwe luxe, zo horen we geregeld. Nieuwe technologie heeft het dagelijks leven radicaal veranderd en de balans tussen ons werk en privé leven is steeds moeilijker te vinden. Daarom weet jij als digital detox diëtist precies hoeveel digitale technologie goed is voor je cliënt en geef je professioneel advies vanuit een persoonlijke benadering. Samen gaan jullie op zoek naar een passend patroon dat bij de cliënt past, zonder zichzelf er in te verliezen.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Remote SaviorRemote Hulpverlener

When giving first aid, all kinds of emotions are in play. Thus it is important for the victim of an accident to receive emotional assistance and to be mentally supported during an emergency or crisis. As a remote savior, you are unable to provide physical assistance in the event of an accident due to a disability, but by means of a smart bracelet you are in contact with the injured person and can use your empathic qualities to offer moral support.

Bij het verlenen van hulp komen allerlei emoties kijken. Zo is het belangrijk dat het slachtoffer van een ongeval emotionele bijstand krijgt en moet deze persoon mentaal worden gesteund in een crisissituatie. Als remote hulpverlener ben je door een lichamelijke beperking niet in staat om op de plek van een ongeval hulp te verlenen, maar sta je middels een smart bracelet in contact met de gewonde persoon en gebruik je je empathische kwaliteiten om mentale hulp te bieden.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Walker InspectorRollator Inspecteur

While many people consider a rollator as a sign of decay, you as a rollator inspector are just part of the headway! The walker inspector measures air quality, particulate matter and sewerage by simply moving on the street. This special walking tool also ensures that elderly, disadvantaged and rehabilitating people can earn an extra penny, while the physical exercise provides a healthy change to a sedentary lifestyle.

Hoewel veel mensen de aanschaf van een rollator als een teken van achteruitgang zien, ben je als rollator inspecteur juist onderdeel van de vooruitgang! De rollator inspecteur doet metingen naar luchtkwaliteit, fijnstof en riolering door zich simpelweg voort te bewegen op straat. Tevens zorgt dit speciale loophulpmiddel ervoor dat ouderen, mindervaliden en revalideren een centje bij kunnen verdienen, terwijl de lichaamsbeweging een gezonde afwisseling biedt in een zittend bestaan.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Robot BeekeeperRobot Imker

The robot beekeeper manages, maintains and steers a swarm of drones that are deployed in various situations. From humanitarian assistance during a disaster, to pollinating plants in case of crop failure, or digital fireworks during an event. As a robot beekeeper, you play an essential role in the social, ecological and cultural ecosystem. Thanks to your training, your swarm of drones can fly autonomously, communicate with each other, and synchronize their flight while avoiding obstacles (and each other).

De robot imker beheert, onderhoud en stuurt een zwerm drones die wordt ingezet in diverse situaties. Van hulpverlening tijdens een ramp, tot het bestuiven van planten bij een mislukte teelt of digitaal vuurwerk tijdens evenementen. Daarmee vervul je als robot imker een essentiële schakel in zowel het sociale, ecologische als culturele ecosysteem. Dankzij jouw training kan de zwerm drones zelf vliegen, met elkaar communiceren, hun vlucht synchroniseren, en collectief naar hun doel vliegen terwijl ze obstakels (en elkaar) ontwijken.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

Exo­skeleton MoverExo­skeleton Verhuizer

Relocations are for big guys. At least, that’s how it used to be. Never thought that you could be a mover with your lightweight physique? As an exoskeleton mover, you wear a motorized exoskeleton suit that gives you the muscular power of a gorilla. The suit contains an indestructible frame, powered by a system of electric motors to support your movements without straining the body. No washing machine or piano is too heavy for you. You carry them outside as if they weigh nothing.

Verhuizen is voor zware jongens. Tenminste, zo was dat vroeger. Nooit gedacht dat je met jouw vederlichte bouw verhuizer kon worden. Dankzij het gemotoriseerde exo-skelet pak heb jij de spierkracht van een gorilla. Het pak bevat een onverwoestbaar frame dat wordt aangestuurd door elektromotoren die jouw bewegingen ondersteunen, zonder je lichaam te belasten. Geen wasmachine of piano is te zwaar voor jou. Je loopt er fluitend mee naar buiten.

Is this your job?Is dit jouw baan?
Take the JobtestDoe de Jobtest
Applyaanmelden

JobtestJobtest

Are you ready for a challenging job where people and robots work together? Take the jobtest and find out which HUBOT job suits you best. The test will take two minutes of your time. We will notify you when your dream job becomes available.

Ben jij klaar voor een uitdagende baan waarin mens én robot samenwerken? Doe de jobtest en ontdek welke HUBOT baan bij jou past. De test duurt ongeveer twee minuten. We sturen een bericht wanneer jouw droombaan beschikbaar is.

Start

My computer and IMijn computer en ik

Dear, can you hand me my ...Lief, waar ligt mijn ...

Mars

I could use a virtual ...Ik ben op zoek naar een virtuele ...

Oh no! Your roof gutter is clogged.
Which tool do you pick to solve it?
Oh nee! Je dakgoot is verstopt.
Welk gereedschap gebruik je om dit op te lossen?

Your colleague is replaced by a robot.
How are you going to greet it?
Je collega is vervangen door een robot.
Hoe begroet je deze?

MultitaskingMultitasken

As a child I dreamt of being a ...Wat wilde je vroeger als kind worden?

ResultsUitslag

We will notify you when
your dream job becomes available.
We sturen een bericht zodra
jouw droombaan beschikbaar is.